1.  
  2. Thèm cảm giác úp mặt (và cơ thể) vào biển, mát lạnh và bình tĩnh!

     
  3.