1.  
  2.  
  3. Thèm cảm giác úp mặt (và cơ thể) vào biển, mát lạnh và bình tĩnh!

     
  4.